Garveys SuperValu Tralee Junior Scratch Cup Results

May 27, 2017

 

1st : Danny Leen (6) 78 Gross

 

2nd : James O’Shea (8) 79 Gross

 

3rd : Kevin Lucey (6) 79 Gross

 

4th :  Donie O’Keeefe (5) 80 Gross

 

1st Nett : Mark Lefevre ( 9) 72 Nett

2nd Nett : Alan McSweeney (8) 74 Nett

 

CSS : 75

 

No of Players 140 and 8 players beat Standard Scratch